Ting 1 Offentlige digitale tjenester og kurset 23 offentlige ting (Forhåndsvisning)

Ting 1 Offentlige digitale tjenester og kurset 23 offentlige ting (Forhåndsvisning)

digital_agenda_illRegjeringen, med Kommunal og moderniseringsdepartementet som pådriver, har gjennom flere år jobbet for at de offentlige tjenester rettet mot Norges innbyggere kan tilbys digitalt. Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge (Meld. St nr 27 (2015-2016)) handler om digitalisering av offentlige tjenester. Her står det:

«Digitalisering handler ikke primært om teknologi, men innebærer omlegging av virksomheten som endrer arbeidsprosesser, regelverk eller teknolog. Digitalisering handler derfor i stor grad om styring, organisasjonsutvikling og ledelse.» (S. 52)

Det er et mål at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med det offentlige. Dette kalles «digitalt førstevalg». Digitalt førstevalg er en fordel for både innbyggerne og det offentlige, fordi det gir bedre tilgjengelighet på tjenestene, enklere søknadsprosesser og raskere svar, samtidig som det er store innsparingsmuligheter for de som tilbyr tjenestene.

Denne tingen skal gjøre deg kjent med digitaliseringsarbeidet i Norge og bibliotekenes rolle sett fra Regjeringens side.

Oppdag

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har som oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor. Difi har definert følgende som digitale tjenester:

 • Søknadsskjema som fylles ut og sendes inn via nett.
 • Oppslag i register.
 • Kalkulator ved for eksempel utregning av pensjon.
 • Bestilling av dokumenter.
 • Innbetaling av avgifter og digitale kart.

Regjeringen har høye ambisjoner i dette digitaliseringsarbeidet:

 • Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet.
 • Du trenger ikke søke om noe du har rett til.
 • Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den digitalt.
 • Du får svar digitalt.
 • Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn.
 • Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen.

Disse ambisjonene krever god samordning på tvers av sektorer. Det innebærer for eksempel at et vedtak om barnetrygd kan fattes uten at mottaker er involvert, og at du automatisk får tilsendt frikort når maks egenandel er betalt.

Dette kan igjen være en utfordring for personvernet. Datatilsynet har utviklet en strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor. Her er de viktigste personvernprinsippene definert:

 • Proporsjonalitet: Kun den informasjonen som er strengt nødvendig skal hentes inn og det skal basere seg på samtykke fra den enkelte.
 • Formålsbestemthet: Personopplysninger må samles inn kun for bestemte formål.

Det er strenge krav til sikker håndtering av informasjon. Denne sikkerheten ivaretas også gjennom sikker pålogging til tjenestene.

Digital kompetanse og digital deltakelse

Samtidig med økt digitalisering av offentlige tjenester, er det viktig å øke den digitale kompetansen hos innbyggerne. I 2015 ble Nasjonalt program for digital deltakelse lansert, Digidel 2017. Det er fortsatt mange grupper i befolkningen som ikke har kompetanse til å ta i bruk de digitale tjenestene, og målet med Digidel 2017 var å øke den digitale kompetansen for disse gruppene. Gjennom nettsiden Digidel 2017 legges det til rette for å dele og å ta i bruk ulike læringsressurser for digital kompetanse. Dessuten er det viktig for folkebibliotekene å merke seg delmål 2: Bedre koordinering og samarbeid med og mellom de kommunale bibliotekene.

Digidel 2017 er avsluttet, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeider et konsept sammen med KS for veiledningstilbud i kommunene innen digital kompetanse med mange innbyggerrettede tjenester.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge presiserer behovet for å øke den digitale kompetansen og deltakelsen som viktig for økt verdiskaping og vekst i samfunnet. Bibliotekene er nevnt som en av arenaene hvor veiledning og opplæring gis. Bibliotekene må være en digital kunnskapsressurs og at kunnskap og kultur skal gjøres gratis tilgjengelig for landets innbyggere både fysisk og på nett.

For å unngå digitale skiller i befolkningen, mener regjeringen at alle kommuner bør ha et veiledningstilbud til innbyggere som har behov for hjelp til digital deltakelse. Dette kan for eksempel være en del av folkebibliotekenes generelle veiledningstilbud, kommunens servicekontor eller veiledning fra kommunale fagavdelinger. (S. 31)

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 vektlegger folkebibliotekene som læringsarena. Som et av de statlige tiltakene gis det mulighet til å søke prosjekt- og utviklingsmidler til å styrke bibliotekenes veiledningstilbud for grunnleggende digital kompetanse.

Utforsk

Som bakgrunn og introduksjon til kurset 23 offentlige ting:

Tilbake til:23 offentlige ting (selvstudium) > Modul 1