Ting 10 Veiledningssituasjonen (Forhåndsvisning)

Ting 10 Veiledningssituasjonen (Forhåndsvisning)

veiledningVeiledning er en målrettet samtale som stimulerer deltakeren til å finne egne svar. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at deltakeren er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning.

Hensikten er at deltakeren skal lære å lære ved å være aktiv i sin egen læringsprosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ansvar for egen læring.

Veilederens holdning er viktig for at veiledningen skal være vellykket. En veileder er åpen og imøtekommende, og framfor alt nysgjerrig på hvor deltakeren er i læringsprosessen. Veiledningen bygger på kunnskaper og ferdigheter deltakeren allerede har.

Veilederens rolle er å stille spørsmål heller enn å svare.

Under kommer tips til deg som skal gi opplæring til voksne i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon.

Voksne i en læringssituasjon:

  • Voksne er mest motivert for læring som har sammenheng med deres livssituasjon.
  • Voksne lærer lettere dersom de kan være aktive og påvirke sin egen læringsprosess.
  • Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på.
  • Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i læringsprosessen.
  • Voksne er mer interessert i å lære for å løse problemer eller oppgaver, enn i bare å lære et fag.

Kompetanse Norge anbefaler at opplæring for voksne er praksisnær.

En opplæringssituasjon innebærer mange valg. De bør være basert på en mest mulig helhetlig forståelse av den situasjonen vi planlegger for. Den didaktiske relasjonsmodellen er et hjelpemiddel for å få overblikk over hvilke faktorer vi bør ta hensyn til, og se sammenhengen mellom de forholdene som i større eller mindre grad påvirker situasjonen. Utfordringen ligger i å ta de beste valgene.

Utforsk

Kompetanse Norge har utviklet flere ressurser om voksenpedagogikk. Gjennomgå ressursene under:

Det er utviklet et forslag til hva som kan være innhold i en veiledningstjeneste på et bibliotek.

  • Les forslaget og tenk på om dette kan passe i ditt bibliotek.
Tilbake til:23 offentlige ting (med kursinstruktør) > Uke 3 - selvstudier