Ting 22 e-signering (Forhåndsvisning)

Ting 22 e-signering (Forhåndsvisning)

Elektroniske signaturer er digitale signaturer på søknader og offentlige dokumenter som gjør signaturen like gyldig som en manuell signatur på papirbaserte dokumenter.

Hvorfor ønsker noen å benytte elektronisk signatur?

Bruk av elektronisk signatur skaper tillit mellom kjente og ukjente parter som har behov for å vite at den de kommuniserer med er den vedkommende gir seg ut for å være. En elektronisk signatur kan brukes som bekreftelse på hvem som sendte informasjonen, som sikkerhet for at elektronisk overført informasjon ikke har blitt endret underveis og som sikkerhet for at avsender ikke skal kunne benekte at han sendte den. Elektronisk signatur kan f.eks. brukes til å treffe avtaler, til elektronisk innrapportering og ved elektronisk dokumenthåndtering. Dessuten kan signaturen brukes ved betaling over Internett.

Å signere dokumenter elektronisk er tidsbesparende og kostnadseffektivt. Tjenesten er gratis for innbyggere.

Oppdag

Signaturbegrepet kan deles inn på flere måter. Et skille går mellom elektronisk og digital signatur:

 • Elektronisk signatur er den brede og generelle betegnelsen på teknikker som kan benyttes til å "signere" digital informasjon på "samme måte" som en håndskreven signatur benyttes til å undertegne et papirdokument.
 • Digital Signatur refererer til en bestemt type elektronisk signatur hvor det anvendes asymmetrisk kryptografi og hashfunksjoner. (Både kryptografi og hashfunksjoner handler om ulike former for sikkerhet).

Næringsdepartementet beskriver nærmere hvilke ulike teknikker som kan benyttes:

Teknikkene kan f.eks. være basert på biometriske "kjennetegn" som avlesning av "iris-øye" eller fingeravtrykk. Andre mulige teknikker kan være avlesning av en elektronisk penn eller digitale signaturer basert på elektroniske nøkler og sertifikater (lenke til departementets side).

 

Utforsk:

Lov om elektronisk signatur (eSignaturloven) fra 2001 operer med 3 ulike typer av elektronisk signatur:

 1. Elektronisk signatur
 2. Avansert elektronisk signatur
 3. Kvalifisert elektronisk signatur
 • Elektronisk signatur
  • data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode
 • Avansert elektronisk signatur:
  • entydig knyttet til undertegneren
  • kan identifisere undertegneren
  • er laget ved hjelp av midler som bare undertegneren har kontroll over
  • er knyttet til andre elektroniske data på en slik måte at det kan oppdages om disse er blitt endret etter signering
   Digital Signatur = Avansert Elektronisk Signatur
 • Kvalifisert elektronisk signatur
  • avansert elektronisk signatur som er basert på et kvalifisert sertifikat og fremstilt av et godkjent sikkert signaturfremstillingssystem (SSCD).

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er i følge eSignaturloven tilsynsorgan for alle utstedere av kvalifiserte sertifikater og for selvdeklarasjonsordningen. Nkom har ansvar for å påse at hver registrerte sertifikatutsteder overholder de krav som stilles i eSignaturloven, forskrift om krav til utstedere av kvalifiserte sertifikater mv., forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere og den til enhver tid gjeldende Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor.

 • Les mer om Nkoms ansvar på deres nettsider.
 • Det er mange ulike begreper knyttet til elektronisk signatur. Les gjennom listen Difi har laget.
 • Les Difis nettsider som forklarer e-ID og e-signering.
 • Hvilke fordeler ser du ved å ta i bruk e-signering?
Tilbake til:23 offentlige ting (selvstudium) > Modul 7